Quy định này yêu cầu về trách nhiệm thực hiện việc xin lỗi của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong trường hợp đến ngày hẹn trả kết quả mà chưa có kết quả giải quyết.

Theo đó, tất cả các trường hợp TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trễ hạn và không thuộc trường hợp chưa xác định lỗi chủ quan đều phải thực hiện việc xin lỗi kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Các đơn vị, cá nhân sẽ phải xin lỗi người dân khi thực hiện chậm giải quyết thủ tục hành chính theo quy định

Đồng thời, nêu rõ lý do chưa có kết quả và ngày hẹn trả kết quả giải quyết lần sau cho cá nhân, tổ chức; xác định cụ thể cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về hồ sơ trễ hạn.

Việc xin lỗi phải được thực hiện đối với từng hồ sơ cụ thể. Các nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết TTHC trễ hạn phải được xác định cụ thể và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Việc xin lỗi phải được thực hiện trong thời hạn chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

Bên cạnh đó, quy định cũng nêu rõ các trường hợp chưa xác định lỗi và chưa thực hiện việc xin lỗi nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp mà nếu tiếp tục giải quyết theo quy trình có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vấn đề về bảo vệ bí mật nhà nước.

Sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện TTHC.

Người yêu cầu thực hiện TTHC không cung cấp thông tin, tài liệu mà theo quy định phải cung cấp; không đến làm việc mà theo quy định phải đến làm việc; không đến làm việc hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không theo thời hạn yêu cầu của cơ quan thực hiện TTHC.

Người yêu cầu thực hiện TTHC có đơn (hoặc ký biên bản) yêu cầu hoãn, tạm hoãn việc thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình.

Người yêu cầu thực hiện TTHC bổ sung tài liệu, chứng cứ; bổ sung nội dung yêu cầu giải quyết trong quá trình giải quyết.

Các cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện TTHC không đến làm việc theo yêu cầu của cơ quan thực hiện TTHC và cơ quan khác có liên quan.

Các trường hợp khác mà nguyên nhân dẫn đến trễ hạn thuộc trách nhiệm của người yêu cầu thực hiện TTHC…

Quy định cũng yêu cầu các đơn vị, cơ quan tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với TTHC giải quyết trễ hạn.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ tại chính cơ quan, đơn vị; chủ động khắc phục hoặc đề xuất giải pháp khắc phục các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo trả kết quả giải quyết TTHC đúng hạn.

Có cơ chế kiểm soát việc thực hiện việc xin lỗi về TTHC giải quyết trễ hạn tại cơ quan, đơn vị; bảo đảm mỗi hồ sơ giải quyết trễ hạn phải thực hiện xin lỗi không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bổ sung vào tiêu chí thi đua của cơ quan, đơn vị để xem xét đánh giá công chức, viên chức hằng năm. Có hình thức xử lý nghiêm (không xem xét thi đua, kiểm điểm, luân chuyển công tác…) đối với công chức, viên chức giải quyết TTHC trễ hạn nhiều lần mà không có lý do chính đáng. 


Share.