Một là, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống; từng bước nâng cấp, chuyển đổi sang nền tảng điện toán đám mây nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu hạ tầng, tạo nền tảng để áp dụng các công nghệ số vào hoạt động của KTNN.

Hai là, xây dựng hạ tầng dữ liệu và cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ trao đổi, tích hợp dữ liệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử với các đơn vị được kiểm toán. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng kiểm toán, các cơ sở dữ liệu tập trung từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau phục vụ cho việc ứng dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn hỗ trợ hoạt động kiểm toán. 

Cùng với đó, xây dựng các cơ chế, chính sách đảm bảo môi trường pháp lý cho việc thu thập, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu định kỳ, kết nối, chia sẻ, truy cập, khai thác dữ liệu điện tử trên các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin quan trọng của của các bộ, ngành, địa phương.

Ba là, tập trung nghiên cứu phát triển các phần mềm ứng dụng cung cấp công cụ báo cáo thống kê, phân tích và dự báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm toán dựa trên dữ liệu lớn; hỗ trợ phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán.

Với định hướng nhiệm vụ đó thì cần phải xây dựng Cục Công nghệ thông tin thực sự là “trung tâm phân tích, xử lý dữ liệu”, là một cấu phần không thể tách rời của quá trình và quy trình của hoạt động KTNN. 

Theo đó, trên cơ sở hệ thống cơ sở dữ liệu đã thu thập, Cục Công nghệ thông tin sẽ đóng vai trò như bộ phận “dò mìn” trong hoạt động kiểm toán, tiến hành phân tích, đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu, từ đó lựa chọn bước đầu về đầu mối, đơn vị được kiểm toán, vấn đề được kiểm toán làm cơ sở cho các KTNN chuyên ngành, khu vực thu thập bổ sung các thông tin cần thiết để xây dựng kế hoạch kiểm toán.

Bốn là, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin với trọng tâm là bảo vệ dữ liệu, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng, phù hợp với đặc thù của KTNN và chiến lược phát triển CNTT của KTNN.

Năm là, Cục Công nghệ thông tin cần tiếp tục phát huy vai trò đơn vị chuyên trách về CNTT của KTNN, phối hợp với các đơn vị trong ngành tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch CNTT; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, các biểu mẫu, phương pháp kiểm toán, xây dựng các tiêu chí kiểm toán đối với từng lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT vào hoạt động của ngành; xây dựng các quy chế quản lý, khai thác và sử dụng các ứng dụng CNTT của KTNN đảm bảo hiệu quả, an toàn và ổn định.

Sáu là, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực CNTT, trong đó phát triển đội ngũ chuyên trách CNTT có đủ năng lực chuyên môn để tham mưu phát triển, quản lý và tổ chức vận hành hệ thống CNTT của KTNN. Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, trong đó chú trọng đào tạo chuyên sâu và cập nhật công nghệ mới, đào tạo “kỹ sư phân tích dữ liệu”. 

Tập trung đào tạo đội ngũ kiểm toán viên, công chức của KTNN kỹ năng làm chủ công nghệ, năng lực xử lý, phân tích dữ liệu thông qua việc áp dụng các phần mềm, công nghệ số trong tác nghiệp kiểm toán; kỹ năng đảm bảo an toàn bảo mật thông tin trên môi trường mạng khi thực hiện kiểm toán và trong quá trình vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng trong công việc hằng ngày.

Báo VietNamNet trân trọng cảm ơn ông!

Share.