• 4/1979 – 6/1979


  Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Ấp Bắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiền Giang, Quân khu 9


 • 7/1979 – 10/1979


  Chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 441, Quân khu 4


 • 11/1979 – 3/1980


  Chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3


 • 4/1980 – 7/1982


  Học viên Trường Văn hóa Quân đoàn 3


 • 8/1982 – 6/1985


  Học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy-Kỹ thuật Thông tin


 • 7/1985 – 2/1986


  Trung úy, Trợ lý Chính trị Tiểu đoàn Huấn luyện, Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin


 • 3/1986 – 11/1986


  Trung úy, Học viên Trường Đảng Binh chủng Thông tin


 • 12/1986 – 9/1987


  Trung úy, Thượng úy, Giáo viên Trường Sĩ quan Chỉ huy-Kỹ thuật Thông tin


 • 10/1987 – 9/1988


  Thượng úy, Trợ lý Huấn luyện; Phó Tiểu đoàn trưởng về Chính trị, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7


 • 10/1988 – 8/1995


  Thượng úy, Đại úy, Thiếu tá Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7; học tại chức chuyên ngành Triết học tại Đại học Tuyên giáo Trung ương (3/1989 – 1/1993)


 • 9/1995 – 8/2000


  Thiếu tá, Trung tá, Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7; Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 23; học tại chức chuyên ngành Quốc tế học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (7/1996 – 1/1999); học viên Học viện Chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (11/1999 – 10/2000)


 • 9/2000 – 10/2007


  Trung tá, Thượng tá, Đại tá; Phó Phòng, Trưởng Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Quân khu 7; Học viên Học viện Chính trị (10/2003 – 10/2004)


 • 11/2007 – 4/2008


  Đại tá, Phó Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Đảng ủy viên Sư đoàn 5


 • 5/2008 – 9/2009


  Đại tá, Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 5


 • 10/2009 – 7/2010


  Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 7; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị


 • 8/2010 – 8/2012


  Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 4; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4


 • 9/2012 – 8/2017


  Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng (1/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; Học viên bồi dưỡng nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (8 – 12/2013)


 • 9/2017 – 1/2021


  Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị


 • 2/2021 – nay


  Bộ Chính trị có quyết định phân công ông giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương


 • 6/2021


  Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.


 • 16/5/2024


  Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm Ủy viên Bộ Chính trị.

 • Share.