• 10/1993 – 1/1998


  Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tham dự khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (tháng 3-6/1996); Học Thạc sĩ về kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10/1996 – 9/1997)


 • 2/1998 – 2/2002


  Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


 • 3/2002 – 12/2009


  Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


 • 1/2010 – 10/2011


  Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


 • 10/2011 – 10/2014


  Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


 • 11/2014 – 1/2016


  Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng


 • 1/2016 – 4/2016


  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng


 • 4/2016 – 10/2020


  Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


 • 10/2020 – 1/2021


  Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng


 • 1/2021


  Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)


 • 11/2021


  Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


 • 5/2024


  Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ông Lê Minh Hưng làm Ủy viên Bộ Chính trị. Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

 • Share.