Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) sáng 13/4, HĐQT NCB đã chia sẻ với cổ đông về công tác tái cơ cấu toàn diện ngân hàng.

Theo đó, NCB là ngân hàng đầu tiên hoàn thành việc xây dựng và trình lên NHNN phương án cơ cấu lại (PACCL) và được NHNN cho ý kiến.

Hiện PACCL của NCB cơ bản đã được hoàn thiện theo yêu cầu của NHNN, trong đó trình bày đầy đủ, toàn diện thực trạng hoạt động trên mọi khía cạnh, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, giải pháp tổng thể, toàn diện khắc phục các vấn đề tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng, đảm bảo phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững. 

Trên cơ sở ý kiến của ĐHĐCĐ về Báo cáo tiến độ và kết quả xây dựng PACCL, HĐQT NCB sẽ hoàn chỉnh, phê duyệt PACCL theo quy định của điều lệ ngân hàng và tổ chức triển khai thực hiện. Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức việc giám sát tiến độ và kết quả thực hiện PACCL đã được phê duyệt.

Bà Bùi Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT NCB chia sẻ tại Đại hội. Ảnh: NCB.

Theo đó, triển khai “Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN, NCB đã cùng Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam (E&Y) triển khai đánh giá và nhận diện độc lập, khách quan, toàn diện về thực trạng ngân hàng, chủ động xác định mục tiêu và đưa ra giải pháp toàn diện cơ cấu lại ngân hàng. 

NCB cũng hợp tác với KPMG để đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng lộ trình hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2024. Ngân hàng đặt mục tiêu đạt 105.892 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với năm 2023; dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt 64.344 tỷ đồng và huy động khách hàng đạt 86.050 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 16% và 8% so với cuối năm 2023.

NCB cũng quyết tâm tăng quy mô khách hàng đến cuối 2024 thêm 15%, đạt 1,15 triệu khách hàng. Lũy kế khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số đến cuối năm 2024 dự kiến đạt 595.051 khách hàng, tăng 34%; lũy kế số lượng thẻ tín dụng đạt 31.991 thẻ, tăng 28% so với năm 2023. Qua đó, ngân hàng kỳ vọng CASA đạt 6.075 tỷ đồng, tăng 24% so với kết quả 2023.

ĐHĐCĐ cũng thông qua tờ trình tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ. Năm 2024, NCB tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 6.200 tỷ đồng. 

Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 5.602 tỷ đồng lên 11.802 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ được dùng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (5.300 tỷ đồng); công nghệ và chuyển đổi số (500 tỷ đồng); xây dựng nhận diện thương hiệu (200 tỷ đồng) và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất (200 tỷ đồng).

Về tiến độ triển khai, ngân hàng cho biết đã lập hồ sơ đề nghị và được NHNN chấp thuận. NCB đang triển khai các thủ tục tăng vốn theo quy định, bao gồm chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán cổ phần riêng lẻ.


Share.