Chiều 10/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ 18 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự. 

Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó ông Nguyễn Quốc Chung đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được Ban Bí thư đồng ý tại Quyết định số 1332-QĐNS/TW ngày 28/6/2024 và Kết luận số 1114-KL/TU ngày 05/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang theo ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 10370-CV/VPTW ngày 28/6/2024 và Kết luận số 1114-KL/TU ngày 5/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để bà nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đối với bà Nguyễn Hương Giang, để bà nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tại kỳ họp, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình, đề án gồm:

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2024;

Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 5);

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024;

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh phân bổ ngân sách cấp tỉnh 6 tháng cuối năm 2024;

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.


Share.