Điểm giống nhau giữa Mô tả công việc và Mô tả vị trí là đều được bộ phận nhân sự chuẩn bị để trình bày trong bản Thông tin tuyển dụng cho một vị trí hoặc khi tiếp xúc với ứng viên. Cả hai dạng thông tin này đều nêu ra những nghĩa vụ và trách nhiệm mà người sử dụng lao động mong đợi từ người lao động trong thời hạn hợp đồng. 

Bên cạnh đó, Mô tả công việc và Mô tả vị trí đều là điểm tham chiếu đánh giá nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự.

 Ứng viên nên được biết về Mô tả vị trí ngay trong quá trình tuyển dụng. Nguồn ảnh: Freepik 

Tuy nhiên điểm khác nhau là, Mô tả công việc bao gồm các nhiệm vụ và trách nhiệm mà bạn mong đợi ở ứng viên, còn Mô tả vị trí thể hiện rõ hơn về vai trò và phạm vi quyền hạn của vị trí.

Cụ thể, Mô tả công việc được sử dụng cho mục đích phân loại và đánh giá công việc; mức độ kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn mong đợi; các vai trò và trách nhiệm thường trực của công việc. 

Ngoài ra, Mô tả công việc còn là cơ sở để đo lường mức độ hoàn thành công việc, cũng là khuôn khổ để công ty xác định các điều kiện cần thiết cho nhân sự thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo việc chấm điểm và trả lương được xây dựng một cách công bằng cho vị trí này; là căn cứ xác định các hành vi được chấp nhận và những hành vi sai trái.

Trong khi đó, Mô tả vị trí là việc mô tả các chức năng cần thiết của một vị trí. Nó thể hiện chỗ đứng, cấp bậc của vị trí đó trong một bộ phận cụ thể hoặc trong hệ thống nhân sự; là căn cứ để xây dựng hệ thống nhiệm vụ công việc, lịch trình làm việc và các quyền hạn được tiếp cận; dùng làm cơ sở để thiết lập các tiêu chuẩn về hiệu suất và mục tiêu cụ thể với vị trí đó. 

Đồng thời, Mô tả vị trí đặt ra mục tiêu lâu dài, hoặc hướng phát triển sự nghiệp khả thi của vị trí đó trong doanh nghiệp, tổ chức. Đối với công tác nhân sự, mô tả vị trí làm căn cứ cho sơ đồ tổ chức nhân sự lâu dài. 

anh 02.jpg
 Nhân viên nắm được hướng phát triển của vị trí sẽ có động lực phấn đấu. Nguồn ảnh: Freepik

Bản mô tả vị trí này cũng sẽ được cấp quản lý xem xét lại hàng năm đối với từng nhân sự sau các đợt đánh giá hiệu suất, và nên được chia sẻ công khai đối với nhân sự đó để hai bên thống nhất về hiện trạng và mục tiêu cho tương lai.

Theo CareerViet, thông thường, nội dung Mô tả vị trí được sử dụng cho các tin tuyển dụng từ quản lý cấp trung trở lên; và được xác định/duyệt/chuẩn bị bởi người quản lý cấp cao của bộ phận. Tuy vậy, những thông tin mô tả vị trí cho cả những công việc mang tính “đầu vào” sẽ cho các ứng viên tiềm năng thấy sự chu đáo của nhà tuyển dụng, tầm nhìn xa của doanh nghiệp về việc phát triển lực lượng nhân sự cũng như tương lai bền vững mà ứng viên có thể có được khi tham gia vào tổ chức. Có được tầm nhìn xa về chỗ đứng của bản thân trong tổ chức, nhân sự sẽ có động lực phấn đấu và tránh được tình trạng mông lung về vai trò của mình.

Vĩnh Phú


Share.